Skocz do zawartości

Konkurs - wygraj Audi A1!


michał JAGODA#
 Udostępnij

Rekomendowane odpowiedzi

Dołączona grafika


Audi Polska zorganizowało konkurs, w którym do wygrania jest Audi A1.

Udział w konkursie można wziąć pod tym adresem: http://www.kolejnewielkieaudi.pl
Regulamin konkursu znajduje się tutaj: http://www.kolejnewielkieaudi.pl/regulamin.pdf

REGULAMIN KONKURSU „Kolejne wielkie Audi”

§ 1 Organizator i Nazwa Konkursu
Organizatorem konkursu pod nazwą „Kolejne wielkie Audi” zwanego dalej
Konkursem, jest Kulczyk Tradex Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (kod pocztowy:
61-037), ul. Krańcowa 44, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru
Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań- Nowe Miasto i Wilda
w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000004974.

§ 2 Przedmiot Konkursu
Przedmiotem Konkursu jest wybór najlepszej odpowiedzi na pytanie konkursowe
dotyczące samochodu marki Audi A1: „Co fascynuje mnie w Audi A1?”.

§ 3 Miejsca i czas trwania Konkursu
1. Konkurs prowadzony jest na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Z zastrzeżeniem dalszych postanowień Regulaminu Konkurs prowadzony jest
w okresie od dnia 1 września 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku, przy czym
zgłoszeń w Konkursie dokonywać można wyłącznie do dnia 31 października 2010
roku. Zakończenie Konkursu następuje po wydaniu nagrody i zakończeniu
ewentualnych postępowań reklamacyjnych.

§ 4 Zasady oraz warunki prowadzenia konkursu
1. Uczestnikiem Konkursu może zostać każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność
do czynności prawnych, posiadająca polskie obywatelstwo, która w okresie od dnia
1 września 2010 roku do dnia 31 października 2010 roku dokona zgłoszenia
konkursowego na specjalnie stworzonej internetowej stronie konkursowej
www.kolejnewielkieaudi.pl.
2. Zgłoszenie konkursowe, o którym mowa w ustępie 1 polega na:
a) wejściu na stronę www.kolejnewielkieaudi.pl, gdzie znajduje się link
do formularza rejestracyjnego;
b ) wypełnieniu formularza rejestracyjnego poprzez:
· podanie wyłącznie jednej odpowiedzi na pytanie konkursowe, przy czym
odpowiedź nie może zawierać więcej niż 250 znaków;
· wpisanie swoich danych osobowych (obligatoryjne), podanie informacji
o aktualnie posiadanym samochodzie (fakultatywne), stosowne zaznaczenie
wyrażenia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby
Konkursu (obligatoryjne), stosowne zaznaczenie wyrażenia zgody na
przetwarzanie swoich danych osobowych także w przyszłości - po zakończeniu
Konkursu (fakultatywne), akceptacja Regulaminu i warunków Konkursu
(obligatoryjne);
c) otrzymaniu przez zgłaszającego pocztą elektroniczną wiadomości,
w której znajduje się link aktywacyjny. Kliknięcie linka aktywacyjnego przez
zgłaszającego jest obligatoryjne;
d) otrzymaniu przez zgłaszającego pocztą elektroniczną podziękowania za zgłoszenie
udziału w Konkursie z informacją, że zgłoszenie zostało poprawnie przesłane do
Organizatora i przyjęte. Od tego momentu zgłaszający staje się Uczestnikiem
Konkursu.
3. Zgłaszający udział w Konkursie zobowiązany jest wyrazić zgodę na przetwarzanie
danych osobowych dla celów przeprowadzenia Konkursu. Zgłaszający udział
w Konkursie może wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w szerszym
zakresie – na wykorzystanie danych osobowych także w przyszłości - po zakończeniu
Konkursu. Każdy zgłaszający może dokonać tylko i wyłącznie jednego zgłoszenia
i jednej rejestracji.
4. Dokonując zgłoszenia zgłaszający wyraża zgodę na udział w Konkursie na warunkach
określonych w niniejszym Regulaminie.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie
Uczestników, których odpowiedzi na pytanie konkursowe zawierają treści naruszające
powszechnie akceptowane normy obyczajowe, niosą treści propagujące przemoc,
wzywają do antagonizmów na tle rasowym, wyznaniowym lub etnicznym,
a także zawierają treści uznane powszechnie za obelżywe lub powodują naruszenie
prawa polskiego albo międzynarodowego. Organizator zastrzega sobie prawo
wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie w razie powzięcia podejrzenia
naruszenia postanowień i warunków niniejszego Regulaminu, w szczególności w razie
próby nieuczciwego wpływania na wynik Konkursu.

§ 5 Rozstrzygnięcie Konkursu
1. Z zastrzeżeniem dalszych postanowień Regulaminu rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi
do dnia 20 listopada 2010 roku i polegać będzie na wybraniu przez Komisję
Konkursową najlepszej odpowiedzi na pytanie konkursowe.
2. Komisja Konkursowa składać się będzie z trzech osób powołanych przez
Organizatora, w tym z Przewodniczącego Komisji Konkursowej.
3. Wyłonienie zwycięzcy Konkursu nastąpi w następujący sposób:
a) w pierwszym etapie każdy członek Komisji Konkursowej dokona wyboru według
własnego uznania 5 najlepszych odpowiedzi na pytanie konkursowe;
b ) w drugim etapie, spośród odpowiedzi wybranych przez poszczególnych członków
Komisji Konkursowej, każdy z członków Komisji odda jeden głos na każdą
wskazaną odpowiedź, oceniając ją w skali od 0 (zera) do 10 (dziesięciu) punktów,
mając na uwadze pomysłowość, oryginalność i ogólne wrażenie artystyczne
odpowiedzi na pytanie. Ostateczna ocena Komisji Konkursowej ustalona zostanie
jako średnia arytmetyczna wszystkich głosów członków Komisji Konkursowej
oddanych na daną odpowiedź na pytanie konkursowe. W przypadku, gdy więcej
niż jedna odpowiedź na pytanie konkursowe uzyska taką samą ilość głosów,
członkowie Komisji Konkursowej dokonają ponownej oceny odpowiedzi,
które uzyskały taką samą ilość głosów w sposób opisany w zdaniu poprzednim.
W przypadku, gdy powtórne dokonanie oceny nie wyłoni jednej najlepszej
odpowiedzi wyboru najlepszej odpowiedzi spośród odpowiedzi, które uzyskały
taką samą ilość głosów dokona Przewodniczący Komisji Konkursowej.
4. Członkowie Komisji Konkursowej dokonywać będą wyboru spośród wszystkich
odpowiedzi udzielonych w Konkursie, zgodnie z postanowieniami niniejszego
Regulaminu, udostępnionych im przez Organizatora, z zastrzeżeniem, że odpowiedzi
udostępnione zostaną Komisji Konkursowej jedynie z numerem porządkowym,
bez danych osobowych Uczestnika. Dane osobowe Uczestnika zostaną stosownie
przyporządkowane po dokonaniu wyboru najlepszej odpowiedzi.
5. Decyzja Komisji Konkursowej o wyborze najlepszej odpowiedzi jest ostateczna
i nieodwołalna. Decyzja może być zmieniona na skutek złożonej, zgodnie
z postanowieniami niniejszego Regulaminu, reklamacji i uznania jej za zasadną.
6. Z przebiegu posiedzenia Komisji Konkursowej, na którym dokonywany będzie wybór
najlepszej odpowiedzi sporządzony zostanie protokół.

§ 6 Nagroda, ogłoszenie wyników Konkursu i wydanie nagrody
1. Nagrodą w Konkursie jest samochód osobowy marki Audi A1 1.2.TFSI wersja
Attraction z pakietem promocyjnym Comfort, o wartości 76 680 zł brutto.
Nagroda jest opodatkowana podatkiem w wysokości 10% wartości nagrody.
Zwycięzca Konkursu jest zobowiązany zapłacić podatek przed otrzymaniem nagrody
w sposób i w terminie podanym odrębnie przez Organizatora..
2. Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny ani na nagrodę innego
rodzaju.
3. Zwycięzca Konkursu nie może przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby
trzecie.
4. Z zastrzeżeniem innych postanowień Regulaminu ogłoszenie wyników Konkursu
nastąpi do dnia 30 listopada 2010 roku.
5. Wyniki Konkursu zawierające imię, nazwisko i miejscowość zamieszkania Zwycięzcy
opublikowane zostaną na stronie internetowej www.audi.pl. Ponadto Organizator
skontaktuje się telefonicznie, a w razie potrzeby także pisemnie ze zwycięzcą
Konkursu i poinformuje go o nagrodzie, potwierdzi jego dane osobowe oraz ustali
termin i sposób odbioru nagrody,
6. W przypadku:
· niemożności skontaktowania się Organizatora ze zwycięzcą Konkursu
w sposób określony w ust. 5 w terminie trzech tygodni od dnia ogłoszenia
wyników Konkursu lub
· gdy zwycięzca nie będzie uprawniony do odbioru nagrody ze względu na nie
spełnienie warunków określonych w niniejszym Regulaminie lub
· gdy zwycięzca nie wpłaci podatku od wygranej w terminie i w sposób
określony przez Organizatora lub złoży oświadczenie o odmowie przyjęcia
nagrody,
zwycięzca traci prawo do nagrody i nie przysługują mu jakiekolwiek roszczenia do
Organizatora, a nagroda zostanie przyznana Uczestnikowi, którego odpowiedź
uzyskała kolejną największą liczbę głosów Komisji Konkursowej.
Weryfikacja Uczestnika i kontakt z nim dokonane zostaną zgodnie z postanowieniami
Regulaminu.
7. Nagroda zostanie wydana Zwycięzcy Konkursu w terminie ustalonym przez
Organizatora nie później niż do dnia 31 grudnia 2010 roku. Termin ten może ulec
przedłużeniu o okres weryfikacji zwycięzcy, gdy nagroda wydana zostanie kolejnemu
Uczestnikowi, o którym mowa w ust.7. Wydanie nagrody nastąpi w Poznaniu przy
ulicy Krańcowej 44.
8. W przypadku, gdy z przyczyn losowych albo wynikających z przepisów prawa lub
z powodu siły wyższej nie można w terminie do dnia 31 grudnia 2010 roku wydać
nagrody zwycięzcy, Organizator stosownie do okoliczności sprawy może przedłużyć
termin wydania nagrody. Uczestnikom Konkursu nie przysługują w stosunku
do Organizatora z tego tytułu jakiekolwiek roszczenia.

§ 7 Odpowiedzialność Organizatora
1. Odpowiedzialność Organizatora względem Uczestników Konkursu jest ograniczona
do wysokości wartości nagrody w Konkursie.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność skontaktowania się
ze zwycięzcą Konkursu z powodu błędnych danych podanych przez Uczestnika
lub z powodu przeszkód niezależnych od Organizatora, w szczególności związanych
z działalnością operatorów telefonicznych lub operatorów pocztowych. Organizator
nie jest ani uprawniony, ani zobowiązany do poszukiwania zwycięzcy Konkursu,
jeśli nie uda się mu skontaktować ze zwycięzcą w sposób określony wyżej.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu lub do
odwołania Konkursu w każdym czasie. Z zastrzeżeniem przepisów prawa,
zgłaszającym swój udział w Konkursie oraz Uczestnikom Konkursu nie przysługują
w takim przypadku, jakiekolwiek roszczenia wobec Organizatora.
4. Organizatorowi przysługuje wyłączne prawo do interpretacji Regulaminu Konkursu,
Interpretacja Regulaminu Konkursu dokonana przez Organizatora jest wiążąca dla
zgłaszających swój udział w Konkursie i Uczestników Konkursu.

§ 8 Podatek dochodowy od osób fizycznych
1. Organizator jako płatnik ponosi odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe
z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, które powstały ze względu na
organizację Konkursu i przyznanie nagrody w Konkursie.
2. Nagroda zostanie wydana zwycięzcy Konkursu zgodnie z przepisami ustawy
o podatku dochodowym od osób fizycznych.

§ 9 Tryb składania i rozpatrywania reklamacji
1. W terminie 14 dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu Uczestnik może złożyć
reklamację wyłącznie bezpośrednio do Organizatora. Termin ten zostanie zachowany,
gdy przesyłka zostanie nadana w urzędzie pocztowym w terminie 10 dni od dnia
ogłoszenia wyników Konkursu i zostanie dostarczona Organizatorowi w terminie
kolejnych 4 dni roboczych.
2. Reklamacje powinny być sporządzone wyłącznie w formie pisemnej oraz przesłane na
adres Kulczyk Tradex Sp. z o.o., ul. Krańcowa 44, 61-037 Poznań, z dopiskiem „Dział
Audi – reklamacja”.
3. Reklamacje złożone po terminie lub w innej niż wskazana w ust. 2 formie nie
podlegają rozpatrzeniu.
4. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora, a decyzja Organizatora w zakresie
rozpatrzenia reklamacji jest ostateczna i nieodwołalna.
5. Uczestnik składający reklamację zostanie pisemnie poinformowany o sposobie
załatwienia sprawy, w terminie 14 dni od daty jej rozpatrzenia.

§ 10 Wyłączenia z udziału w konkursie
W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy Organizatora oraz
podmiotów od Organizatora zależnych lub z nim powiązanych kapitałowo,
personalnie lub organizacyjnie, a także podmiotów współpracujących z Organizatorem
przy organizacji Konkursu oraz członkowie najbliższej rodziny tych osób.
Przez członków najbliższej rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo,
małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców małżonków i osoby pozostające
w stosunku przysposobienia.

§ 11 Postanowienia końcowe
1. Uczestnikom Konkursu, po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego, przysługuje
prawo dochodzenia roszczeń przed sądami powszechnymi właściwymi dla siedziby
Organizatora.
2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy
Kodeksu Cywilnego.
3. Zasady przeprowadzania Konkursu określa wyłącznie niniejszy Regulamin.
Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe dotyczące Konkursu i nagrody mają
charakter wyłącznie informacyjny. Wizerunek nagrody przedstawiony w materiałach
reklamowych może odbiegać od jej rzeczywistego wyglądu.
4. Niniejszy Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora, na stronie
internetowej www.audi.pl, www.kolejnewielkieaudi.pl oraz przez infolinię Centrum
Informacji Audi pod numerem 0801 200 500. Na żądanie Uczestnika Regulamin
Konkursu będzie wysłany pocztą pod warunkiem przesłania na adres Organizatora
zaadresowanej zwrotnie koperty wraz ze znaczkiem.
5. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie podanych w zgłoszeniu danych
osobowych w zakresie określonym w niniejszym Regulaminie na potrzeby Konkursu.
Przetwarzanie danych osobowych uczestników Konkursu następuje zgodnie z ustawą
o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).
Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Kulczyk Tradex Sp.
z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-037), ul. Krańcowa 44. Podanie danych osobowych
jest dobrowolne, ale jest warunkiem koniecznym wzięcia udziału w Konkursie
i otrzymania nagrody w razie uznania danej odpowiedzi za najlepszą.
Osobom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do tych danych
oraz prawo ich poprawiania i żądanie ich usunięcia, poprzez przesłanie stosownego
pisma z żądaniem na adres: Kulczyk Tradex Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu
(kod pocztowy: 61-037), ul. Krańcowa 44.

Powodzenia! B)
  • Upvote 1
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Udział w konkursie można wziąć pod tym adresem: http://www.kolejnewielkieaudi.pl/regulamin.pdf

Regulamin konkursu znajduje się tutaj: http://www.kolejnewielkieaudi.pl/regulamin.pdf

Podmień linka bo dwa razy jest regulamin ;)

  • Upvote 1
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

 Udostępnij

  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Umieściliśmy na Twoim urządzeniu pliki cookie, aby pomóc Ci usprawnić przeglądanie strony. Możesz dostosować ustawienia plików cookie, w przeciwnym wypadku zakładamy, że wyrażasz na to zgodę.